İHALE İLANI
ÇAYIRLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
( Erzincan - Çayırlı İlçesi Muhtelif Köy Yolları 1.ve 2.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapımında kullanılmak üzere Asfalt Mıcırı, Elek altı Malzeme temini ve naklinin sağlanması Mal alımı işi Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.)
 
1-İdarenin
 
a) adresi
:Hükümet Konağı Kat : 3   No :207     
                                             24500 ÇAYIRLI/ ERZİNCAN
b) telefon ve faks numarası
: Tel : 311.22.10  -  Fax :311.22.12 
c) elektronik posta adresi (varsa)
:
2-İhale konusu hizmetin
 
a) niteliği, türü ve miktarı
1. Kat Asfalt Sathi Kaplamada kullanılmak üzere Asfalt Mıcırı , Elekaltı Temini ve  Naklinin  Malalımı İşi   
 : 12153,500 M3
2. Kat Asfalt Sathi Kaplamada kullanılmak üzere Asfalt Mıcırı Temini ve Naklinin Malalımı İşi
 : 1998,000 M3
 TOPLAM          : 14.151,5  M3
b) yapılacağı yer
:1.Kat Asfalt (Asfalt Mıcırı , Elekaltı+ Nakli ) :Cennetpınar köyü (1.417,0 M3) , Çataksu köyü (9.101,500 M3), B.gelengeç köyü-Bayburt bağlantısı(1.635,0)
 Toplam : (12153,5 M3)
:2.Kat Asfalt (Asfalt Mıcırı+ Nakli ) : Harmantepe(63,000 M3) Çayırlı-Çilligöl-Göller köyleri (540,000 M3 ), Saraycık-Toprakkale-Pınarlı köyleri( 720,000 M3),Sarıgüney köyü (135,000 M3), Verimli köy yolu 180,000 M3),Cennetpınar-Yazıkaya köyü (270,000 M3),Balıklı-Y.çamurdere köyleri (90,000 M3)
Toplam : (1.998,000 M3)
c) işe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını takiben 3 ( Üç ) iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) işin süresi
:Yer tesliminden itibaren 30 ( Otuz) takvim günüdür.
3-İhalenin
 
a) yapılacağı yer
:Çayırlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati
: 17/05/2017 Çarşamba  , Saat :10:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 10.11.ve12.maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80 si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 10 yıl içinde iş deneyimini gösteren belgesi verilecektir.( 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinin A5 -GRUP İŞLER kısmında sayılan işleri ile benzer iş kabul edilecek İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Diploması Denk sayılacaktır.)
 
 
 
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 32.maddesine göre  en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. yazılı olarak teklif olunun bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda komisyon 39.madde gereği isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir bu durumda  39.maddenin 2.fıkrası uygulanır.
 
6. İhale dokümanları Çayırlı K.H.G. Birlik Bürosu adresinde görülebilir ve 2.000 TL bedel karşılığı   aynı adresten temin edilebilir. Doküman bedelleri birliğin Erzincan Çayırlı Ziraat Bankası Şubesindeki 28155818-5002 nolu hesabına yatırılacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
7. Teklifler 17/05/2017 Çarşamba günü , Saat :10:00’a    kadar Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine verilecek ve ihaleye katılanlar hazır bulunacaklardır.
8. İstekliler tekliflerini  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim fiyat teklif mektubu  şeklinde vereceklerdir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.İstekliler Nakit Teminatlarını Erzincan Çayırlı Ziraat Bankası Şubesindeki 28155818-5002 nolu hesabına yatırılacaktır. 
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60 takvim günü olmalıdır.
11.  Birliğimiz 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabiidir.Ancak ;Ceza ve Yasaklama durumlarında Yönetmeliğin 55.maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.
12-Birliğimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
 
 
 
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI