T.C.
ÇAYIRLI KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
ÇAYIRLI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ÇAYIRLI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4*4  2015 MODEL, SIFIR KM, 1 ADET JEEP  TİPİ ARAÇ-TAŞIT ALIMI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ’NİN 18. MADDESİ UYARINCA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
 
 
 
 
 
1-İdarenin
 
a)Adı 
Çayırlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
Hükümet Konağı Kat. 2 Çayırlı / ERZİNCAN
c) Telefon ve faks numarası
0446 3112210 – 0446 3112212
2-İhale konusu mal alım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
Jeep tipi 2015 Model, Sıfır Km, 1 Adet 4*4 jeep Tipi Araç-Taşıt Alımı
b) Teslim Yeri
Araç, En Düşük Fiyatı Veren ve Üzerine İhale edilmiş Olan Firmanın Bulunduğu İlden İdaremizce Teslim Alınacak Olup, Teslim Alınacak İlin İlçemize Uzaklığı Göz Önünde Bulundurularak km/1,00 TL Firmadan Para Alınacaktır.
c) Teslim Tarihi
Sözleşme tarihinden itibaren 5(Beş) takvim günüdür.
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
Hükümet Konağı Kat. 2 Çayırlı / ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati
22/03/2018 Perşembe Günü – Saat 11:00
ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
-BÜTÜN TEKERLEKLERİ (4X4) MUHARRİK BİNEK TİPİ HİZMET ARACI
VİTES KUTUSU: 4x4 Otomatik vites
a)MOTOR HACMI: 1500 min. 1600 max.
b)MOTOR GÜCÜ: min.150 BEYGİR GÜCÜ
c)YAKIT TİPİ: Eruodizel
d )Tipi                  :  RE6
e) Varyant            : 6
f) Versiyon           : 4      
g)MAKSİMUM HIZ (km/s): 180/197
h) siyah metalik renkli, 18 Jant lastik , ön arka kol dayama, karartılmış arka camlar, start-stop çalışma, sis farı, yağmur sensoru, far sensoru, klima
-GÜVENLİK: ABS-EBD-ESP(Elektronik Denge Programı), Sürücü ve Yolcu Hava Yastığı, Yan ve Perde Hava Yastıkları, Yol Bilgisayarı, Yokuş Kalkış Desteği, Ön Arka Park Sensoru, klima
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, İhale konusu alıma ait malzemelerin TSE Belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler verilmesi,
4.2.2. Bayilik Belgesi
4.2.3. Teklif Edilen Araca ait fotoğraf ve kataloglar
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren mal alım işleri kabul edilecektir.
5- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12 inci maddesinde belirtilen durumlarda bulunmadığına ilişkin taahhütname
6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8-İhale dokümanı Çayırlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Çayırlı / ERZİNCAN adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere bizzat veya noterden yetkili vekili tarafından elden verilecektir. Posta ve kurye ile gönderimler kabul edilmeyecektir.
9-İstekliler tekliflerini, mal alımı için Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, bulunan mallar için bir bütün olarak teklif verilecek olup, aksi halde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- Birliğimiz-idaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan "Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine” tabiidir.
13. İdare-ihale komisyonu İhaleyi yapım yapmamakta serbesttir.
14. İhale evraklarında çelişki olması halinde Birliğimiz lehine olan kararlar uygulanacaktır.
 
 
ÇAYIRLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE KOMİSYONU
 
 
 
 
 
 
                                      TÜM İSTEKLİLERE İLANEN DUYRULUR